ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen China Sports & Culture en de ingeschreven persoon betreffende het sporten bij China Sports & Culture.

1. Abonnementsduur en beëindiging: Wanneer u lid wordt van China Sports & Culture is dat voor onbepaalde tijd. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk (email), waarbij een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand in acht dient te worden genomen. Indien u niet tijdig schriftelijk opzegt, wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. U blijft dan verplicht de verschuldigde contributies aan China Sports & Culture te betalen ook wanneer u niet deelneemt aan de lessen.

2. Betaling: U dient aan het begin van iedere maand uw contributie te voldoen. Er kan uitsluitend per automatische incasso betaald worden. Indien wij de contributie niet van uw rekening kunnen incasseren zullen wij een herinnering sturen. Hierna kan er een tweede herinnering verstuurd worden waarbij administratiekosten in rekening worden gebracht. Deelname aan lessen is toegestaan indien en zolang op tijd aan de betalingsverplichtingen zijn voldaan.

3. Restitutie: Er is geen aanspraak op restitutie van het abonnementsgeld.

4. Abonnement: De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

5. Wangedrag: Bij wangedrag wordt uw lidmaatschap bij China Sports & Culture beëindigd.

6. Deactivering: Indien u als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet in staat bent, deel te nemen aan de lessen, is het mogelijk het abonnement tijdelijk te deactiveren na goed overleg met de instructeur. Hiervoor geldt dat de tijdelijke tussentijdse deactivering ingaat op de volgende maand. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. Een bevroren lidmaatschap kost maandelijks € 1. De automatische incasso blijft gedurende de overeenkomst aaneengesloten doorlopen.

7. Vakantie en uitval: I.v.m. feestdagen en vakantie kunnen lessen uitvallen. Wij brengen hiervoor geen bedrag in mindering op de contributie. U betaalt dus vier keer per jaar hetzelfde bedrag aan contributie. Er zijn geen lessen tijdens de maanden juli en augustus i.v.m. de zomervakantie. Lessen die uitvallen door bijvoorbeeld overmacht worden op een andere data of tijdstip weer ingehaald.

8. Jaarlijkse indexering: Jaarlijks kan een geïndexeerde verhoging van het contributiegeld plaatsvinden.

9. Kledingvoorschriften: Het dragen van sportkleding is verplicht. Korte broeken zijn niet toegestaan en het trainen in een Shaolin uniform wordt op prijs gesteld.

10. Veiligheid en aansprakelijkheid: Het gebruik van de faciliteiten en deelname aan de lessen van China Sports & Culture geschieden geheel op eigen risico. Houdt u aan de instructies en de aanwijzingen van de instructeur en overige lesgevers. Doe altijd een goede warming up voordat u gaat sporten. Indien u blessures heeft dient u dit voorafgaand van de les aan de instructeur mede te delen. Blijf 100% geconcentreerd wanneer u sport. China Sports & Culture wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade of letsel als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige ander schade/letsel veroorzakende gebeurtenissen.

11. Toezicht: Kinderen sporten en/of zijn aanwezig onder toezicht van hun ouders of begeleiders. De kinderen dienen begeleid te worden door 1 of meer volwassenen, die voor hen verantwoordelijkheid dragen.

12. Conformering overeenkomst: De abonnementhouder verklaart door inschrijving bij China Sports & Culture de door haar opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. China Sports & Culture is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door China Sports & Culture te bepalen duur te ontzeggen, zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.

13. Delen gegevens: Persoonlijke gegevens, niet meer dan strikt noodzakelijk, kunnen gedeeld worden aan lesgevers en/of vrijwilligers voor veiligheid en/of lesdoeleinden. Op verzoek worden deze niet gedeeld.

14. Overige bepalingen: Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de instructeur van China Sports & Culture beoordeeld en beslist.